Prevenirea și Stingerea Incendiilor și Securitatea și Sănătatea în Muncă

protecția civilă, paza si securitatea incendiilor,
managmentul situațiilor de urgență

Eurom Holding oferă prin echipa de specialiști – ingineri, juriști și psihologi atestati de către Ministerul Muncii și Solidarității Sociale si Ministerul Sanatății și Familiei, pentru prestarea de servicii in domeniul siguranței și al prevenirii.

Ce responsabilități au managerii potrivit legislației muncii?

Noul cadrul legal din România, elaborat in conformitate reglementările Uniunii Europene si al convențiilor Organizației Internaționale a Muncii, stabilesc responsabilitățile managerilor in calitatea acestora de conducatori si organizatori ai proceselor de muncă, în vederea imbunătățirii condițiilor de muncă ale lucrătorilor și pentru prevenirea accidentelor de muncă și a bolilor profesionale.

Consultanță în Sănătatea si Securitatea Muncii și a Situațiilor de Urgență

Vom enumera o parte din responsabilitățile ce revin managerilor, conform prevederilor legale actuale:

 • instruirea, testarea si perfecțonarea profesională a salariaților, întocmirea și consemnarea fișelor individuale privind securitatea și sanatatea în muncă (conf. Legii Securității și Sănătății în Muncă 319/2006);
 • Înființarea Comitetului de securitate și sănătate în muncă, conducerea și coordonarea activității acestuia (conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. IV Organizarea și funcționarea Comitetutului de securitate și sănătate în muncă);
 • identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din intreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție conform prevederilor HG nr. 1048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
 • elaborarea și urmărirea actualizării coninue a planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire (conf. conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 28);
 • elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate si sănătae în muncă, ținând seama de particularitațile activităților și ale societății,. precum și a locurilor de muncă (conf. conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 3);
 • monitorizarea funcționării sistemelor și dispozitivelor de protecție, a apraturii de masură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlulul noxelor în mediulul de muncă (conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 15);
 • elaborarea documentelor necesare autorizării meseriilor și profesiilor prevăzute în legislația specifică și evidența acestora (conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 12);
 • elaborarea sau actualizarea, după caz, a documentelor prin care se stabilesc atribuții și raspunderi din punct de vedere al securitații muncii (Contractul colectiv de muncă, contractele individuale de muncă, contracte de prestări servicii decizii interne, Regulamentul de organizare si funcționare, fișa postului, etc.) conform Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006
 • Întocmirea și depunerea la inspectoratul teritorial de munca a declarațiilor anuale privind starea securitatii muncii din unitate (conf. Legii 319/2006 );
 • executarea unor actțuni cu caracter urgent și obligatoriu în cazul producerii unor accidente de muncă sau avarii tehnice (conf. Legii 319/2006 );
 • să identifice pericolele și sa evalueze riscurile pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediu de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru; (conf. conf. Normelor Metodologice de aplicare ale prevederilor Legii 319/2006, Cap. III, art. 15(1) pct. 21);
 • să asigure auditarea securității și sănătății în muncă la nivelul societății ori de cate ori sunt modificate condițiile de muncă și să stabilească nivelul de securitate; auditarea presupunând analiza activității și stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;
 • implementarea manangementului securității și al sănătății în muncă, conf. referential OHSAS 18001/1999;
 • să controleze, pe baza programului de activitate, toate locurile de muncă, în scopul prevenirii acidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale;
 • orice alte activități care vizează îmbunătățirea condițiilor de muncă, prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale.
 • toate activitățile prevazute în domeniul situațiilor de urgență conform Ordinului M.A.I nr. 712/2005 modificat și completat cu Ordinul M.A.I NR. 786/2005, legea privind prevenirea și stingerea incendiilor nr. 307/2006. (efectuarea de instructaje, elaborarea bazei decizionale, întocmirea de instrucțiuni proprii, controale la toate locurile de muncă, elaborarea planurilor de evacuare în caz de incendiu etc).

 

Close Menu